Kontakt email: info@ebookfan.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.ebookfan.pl

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Sklep www.ebookfan.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.ebookfan.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązwania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.ebookfan.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:        ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

 

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie  www.ebookfan.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 • KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 • PRODUKT – towar lub usługa w tym nie-ruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

 • ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

 • INTEGRACJA – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 • KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

 • FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swojej funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

 • INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru, do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

 • INTERNETOWA PLATFORMA HANDLOWA – usługa korzystająca z oprogramowania w tym strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom fizycznym niebędącymi przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

 • DOSTAWCA INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetowa platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 • SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www. ebookfan.pl

 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sklep ToTu Danuta Nowak 45-825 Opole ul. Miła 10, NIP: 754-207-72-21

 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży towarów na odległość zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zawarta przez Formularz Zamówień.

 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 • CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

 

§ 3

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 

 • Sklep www.ebookfan.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 • Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawiane z bezpośrednim powiązaniem z danym wynikiem wyszukiwania, z daną ofertą i w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu

 • Sprzedawca stosuje indywidualne dostosowanie cen proponowanych ofert na podstawie zauto-matyzowanego podejmowania decyzji.

 • Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierająca należny podatek (cena brutto).

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania do nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • W razie wprowadzenia promocji Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni to cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.

 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana  jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.ebookfan.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu zapłaty.

 

§ 4

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 2 i 11 niniejszego Regulaminu.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzy-mania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  formularz odstąpienia od umowy,

  niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

 • Dostępnymi środkami porozumiewania się z Klientem

 • Dostępnymi środkami do komunikowania się z Klientem są: e-mail, telefon, adres korespondencyjny, adres w celu realizacji odstąpienia od umowy.

 • Sprzedawca weryfikuje autentyczność opinii wystawionych przez Klientów, którzy zakupili produkty w Sklepie.

 • Sprzedawca nie zamieszcza fałszywych lub zniekształconych opinii. Opublikowane opinie są zarówno pozytywne jak i negatywne.

 

§ 5

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem ele-ktronicznego systemu płatności.

 • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL25 1140 2004 0000 3002 8283 6296 (mBank S.A.). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 • W przypadku płatności za pośre-dnictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 • Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

 

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 

 • Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

 • Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: czas kompletowania Produktów wynosi 1-2 dni roboczych,

  dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewo-źnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1-2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 • Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

 

§ 7

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 • Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

 • Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ebookfan.pl lub pisemnie na adres: Sklep ToTu 45-825 Opole ul. Miła 10. 

 • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, należy też wysłać zdjęcie dokumentujące wadę. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem, W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:

 • Pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

 • Obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,

 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

 • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Sklep ToTu Danuta Nowak 45-825 Opole ul. Miła 10

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 • Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych i treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie: - zawartej w drodze internetowej aukcji publicznej.

 

§ 9

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 • Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 10

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  -komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  -dostęp do poczty elektronicznej,

  -przeglądarka internetowa,

  -włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 • usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 • usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 • usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze   bezprawnym.

 

§ 11

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ebookfan.pl W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Przedsiębiorcę.

 • Rozpatrzenie reklamacji przez Przedsiębiorcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 • Odpowiedź Przedsiębiorcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 12

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami/Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Poniżej znajduje się formularz odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY

 

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię………………………….....................................................................................................……., nazwisko………………………………………………………….........................................……………………

adres………………………………………………………………........................................………….….……., telefon…………………..……............................................................................................…………,

email…………………………….………………………………………………......................................…………

Art. 27 o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 i art.35. Informuję o odstąpieniu od umowy zawartej dnia ………............……………, polegającej na ...................................................................................................

W związku z powyższym proszę o zwrot niniejszej kwoty pieniężnej ...................................................... słownie: ....................................................................... 

którą należy przelać na następujący rachunek bankowy nr: .................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Podpis